(Herziene versie: 08-04-2018)


Algemeen:
De psychologenpraktijk / het reïntegratiebedrijf is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgebonden zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en dat deze gegevens moeten worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze Wet en de SUWI-wet is bepaald. Wij voldoen aan de meldingsverplichting conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De geheimhoudingsplicht vormt hierbij de leidraad: informatie over een cliënt wordt pas met anderen gedeeld wanneer cliënt hiertoe goedkeuring heeft gegeven. Cliënt wordt van het bestaan van dit reglement gedurende de intakefase op de hoogte gebracht.  Tevens wordt in de intakefase een toestemmingsformulier ingevuld door cliënt. Op dit toestemmingsformulier verklaart de cliënt, dat hij / zij akkoord is, dat zijn / haar persoonsgegevens worden doorgegeven aan een onderzoeksbureau die de cliënt gaat vragen om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Tevens kunnen wij melden dat wij AVG-proof werken en dat wij voldoen aan alle eisen die in deze AVG-wet staan.

Artikel 1. Begripsbepalingen:
Dit reglement verstaat onder:
A.    Cliënt: een natuurlijk persoon ten aanzien van wie gegevens zijn opgenomen in de persoonregistratie.
B.    Registratie: de persoonregistratie van cliënten
C.    De psychologenpraktijk / het reïntegratiebedrijf: de praktijk waar onder meer psychologische dienstverlening alsmede coaching en arbeidsmarktgerichte activiteiten worden ontplooid.

Artikel 2. Doel van de registratie:
De registratie heeft tot doel het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van:
A.    De bevordering van de wederinpassing van cliënten in het sociaal-maatschappelijk leven m.b.t. psychosociale drempels en de wederinpassing van werkzoekenden in het arbeidsproces
B.    Een doelmatige informatieverstrekking aan de opdrachtgevers. De gegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen.

Artikel 3. Geheimhoudingsplicht:
De door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet en de SUWI-wet is bepaald.
De informatie van de cliënt is vertrouwelijk, wat betekent dat de psychologenpraktijk / het reïntegratiebedrijf en alle medewerkers op zich inclusief de ingehuurde capaciteit een geheimhoudingsplicht hebben en dat deze zal worden nageleefd. De psychologenpraktijk / het reïntegratiebedrijf zal alle informatie over cliënten die de opdrachtgever overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houden en zal zorgdragen dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

Artikel 4. Verkrijgen van de gegevens:
De gegevens worden mondeling verkregen van de cliënt en uitsluitend schriftelijk gerapporteerd aan de opdrachtgever en derden die in opdracht worden ingeschakeld ten behoeve van de dienstverlening. Dit uiteraard pas na goedkeuring van de cliënt die hiervoor onder beoogde rapportage een handtekening plaatst waarmee aangegeven wordt dat de rapportage gezien is. 

Artikel 5. Verwijdering van de gegevens:
Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens, data en / of resultaten bij beëindiging van de begeleiding / bemiddeling van de cliënt nog voor een termijn van twee jaar door de psychologenpraktijk / het reïntegratiebedrijf bewaard. Hierna kan cliënt als eerste aanspraak maken op het dossier. Is hier geen behoefte aan dan wordt het dossier vernietigd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht, worden tien jaar bewaard. 

Artikel 6. Verstrekking van gegevens binnen de organisatie:
Gegevens uit de registratie kunnen binnen de organisatie van de psychologenpraktijk / het reïntegratiebedrijf uitsluitend worden verstrekt aan medewerkers van de organisatie, voorzover door de psychologenpraktijk / het reïntegratiebedrijf is bepaald dat dit uit hun functie voortvloeit, en de gegevens in overeenstemming zijn met het doel van de registratie zoals gesteld in artikel 2.

Artikel 7. Verstrekking van gegevens aan derden: 
Beperkte persoonsgegevens uit de registratie kunnen, buiten de organisatie van de psychologenpraktijk / het reïntegratiebedrijf uitsluitend worden verstrekt aan medewerkers van de ingehuurde organisaties, voorzover door de psychologenpraktijk / het reïntegratiebedrijf is bepaald dat dit uit hun functie voortvloeit, en de gegevens in overeenstemming zijn met het doel van de registratie zoals gesteld in artikel 2.

Artikel 8. Inzagerecht:
De cliënt heeft recht op kostenloze en directe kennisneming van de over hem in de persoonsregistratie opgenomen gegevens. 

Artikel 9. Toegang tot de registratie:
Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben slechts, binnen het kader van hun opgedragen werkzaamheden, de medewerkers van de psychologenpraktijk / het reïntegratiebedrijf die aangewezen zijn om de gegevens in te voeren en te raadplegen.

Artikel 10. Organisatie en beheer:
De psychologenpraktijk / het reïntegratiebedrijf treft de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens, zodat de registratie is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen en verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal. De psychologenpraktijk / het reïntegratiebedrijf ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, blijft gelden.

button

button_top5

Netwerk partners

www.hanstimmermans.nl