Werkfit maken en sociaal maatschappelijke deelname

Dit project is bedoeld voor een brede groep mensen: zij die opnieuw naar mogelijkheden zoeken om deel te nemen aan het leven om hen heen. De stap om iets nieuws aan te gaan, is soms best groot omdat er vaak druk wordt gekoppeld aan nieuwe initiatieven. Voor ons is het belangrijkste uitgangspunt dat mensen zich bij ons lekker voelen en vanuit rust en bij hen passende taken weer geloof in een nieuw perspectief opbouwen. Het project wordt aangeboden in samenwerking met onze nieuwe training en coachingstak Kracht aan de Jan Frederik Vlekkenweg 10-16 in Tilburg Zuid (bedrijventerrein Het Laar) waar diverse trainingen worden gegeven gericht op het activeren van diverse vaardigheden. Het is vooral een fijne plek waar onderling respect en verbinding de basis voor plezier en samenwerken vormen!

Cliënten die aangemeld worden voor een kennismaking bij psychologenpraktijk Beemster - Raaijmakers voor werkfit trajecten (uwv), participatie en/of re-integratie, krijgen alle ruimte om hun mogelijkheden en behoeften te bespreken. Doel is om mensen voor te bereiden op het volwaardig en zelfredzaam deelnemen aan het reguliere, maatschappelijke leven door deelname aan vrijwilligerswerk, trainingen en hulp die zij krijgen in ons training en coachingscentrum Kracht aan de Jan Frederik Vlekkenweg 10-16 in Tilburg Zuid. Hier worden diverse activiteiten, trainingen, persoonlijke begeleiding en ondersteuning geboden op diverse levensvlakken. Afhankelijk van de hulpvraag wordt maatwerk geboden, zowel in ondersteuning aan de deelnemers als in het persoonlijke ontwikkelingsproces van diezelfde deelnemer die dus ook deelnemer kan zijn aan diverse workshops, activiteiten en trainingen. 

Doel

Sociaal maatschappelijke deelname is gericht op volwaardiger participeren binnen de maatschappij op voor de deelnemer haalbare levensgebieden. Doelen worden in een persoonlijk plan van aanpak per cliënt vastgesteld.

Doelgroep

- Wajong populatie: juist ook nu de vereisten strenger worden om opnieuw deel te leren nemen in een in eerste instantie veiligere omgeving dan direct in een baan.
- Jongeren / jong volwassenen met sociaal-emotionele problematiek en/of cognitieve beperkingen die daardoor uitvallen binnen het onderwijs (ROC’s, VMBO’s etc) en opnieuw structuur nodig hebben in hun alledaagse leven.
- Reintegratiekandidaten vanuit het UWV (Naar Werk, Werkfit, ZW, WIA en Wajong) en de gemeenten (WMO / participatiebudget) die een voorschakeltraject nodig hebben en daarna een reintegratietraject. Losse inkoop van een enkele training (bv. assertiviteit, solliciteren en presenteren, grip op het leven etc) maar ook volledige trajecten gekoppeld aan het vinden een nieuw perspectief zijn mogelijk.
- Mensen die om wat voor reden dan ook gemotiveerd zijn om stapsgewijs nieuwe uitdagingen aan te gaan en haalbare doelen willen stellen die hen stimuleren weer actief in de maatschappij te staan.


Locatie

Kracht is gevestigd in onze training- en coachingsruimte aan de Jan Frederik Vlekkenweg 10-16 in Tilburg Zuid.

Visie

Deelname aan een training bij Kracht betekent dat er voor volwaardige, onafhankelijke deelname aan het maatschappelijk verkeer vaardigheden worden opgebouwd die het persoonlijk succes van de deelnemer bevorderen op diverse levensvlakken (psychisch, praktisch, sociaal-maatschappelijk etc). Kortom, de eigen Kracht wordt aangeboord. 

Deelname

Elke (reintegratie-) kandidaat die via de praktijk wordt aangemeld, wordt na een introductie en kennismaking met onze training en coachinglocatie en een verkenning van passende taken, actief betrokken bij allerlei activiteiten. Dit om direct aanspraak te doen op organisatietalent, motivatie, inzet en toewijding van de cliënt. Na drie maanden vind er een eerste evaluatie plaats: uitbreiding van de inzet als deelnemer is dan aan de orde omdat gestreefd wordt naar een totale deelname van 2 volle dagen. Uiteraard is maatwerk geboden: soms is de belastbaarheid dusdanig minimaal, dat aanpassingen in het streven naar optimale deelname sterk persoonsgebonden zijn.

Bij twee afmeldingen wordt een gesprek met de deelnemer aangegaan over de achtergronden en redenen die spelen en wordt waar nodig de opdrachtgever ingelicht. 

Deelnemers zorgen zelf voor vervoer naar zowel de praktijk als de training- en coachinglocatie en zorgen voor een eigen lunch. Voor thee en koffie wordt gezorgd.


Werkwijze

Aanmelding via de psychologenpraktijk of rechtstreekd via Kracht (zie www.kr8.nu) alwaar binnen twee weken de cliënt gezien wordt voor:

Intakefase
- Analyse persoonlijke situatie
- Probleemanalyse: drempels m.b.t. sociaal-maatschappelijke participatie zichtbaar maken (sociaal, maatschappelijk, praktisch, psychisch, lichamelijk etc). Waar nodig psychologisch onderzoek om belastbaarheid reëel in kaart te brengen.
- Motivatie in kaart brengen: deelname aan training en coaching is een verplichting die middels een contract wordt vastgelegd: wat verwacht iemand zelf te kunnen en waarom bestaat dit beeld? Hoe wordt de overige tijd ingedeeld? M.a.w. hoe functioneel en betrokken staat iemand in het leven. Dit om de mate van zelfredzaamheid te bepalen

Persoonlijke ontwikkelingsplan opstellen
- Stappenplan: doelen personaliseren. Wat wil iemand binnen welke termijn voor zichzelf realiseren?
- Wat is ervoor nodig om dit te realiseren: per leefgebied duidelijk uitwerken waar ondersteuning / begeleiding nodig is en hoe intensief
- Verdelen van verantwoordelijkheden: wie doet wat? Evaluatiemomenten afspreken om voortgang te bewaken

Dit plan wordt binnen twee weken officieel ondertekend door cliënt waarna het volgende contactmoment bij Kracht is (Jan Frederik Vlekkenweg 10-16 in Tilburg Zuid). In de eerste maand worden beide contactmomenten gestalte gegeven zodat het participatieproces direct in gang wordt gezet.

Warme overdracht vanuit de praktijk naar de training en coachingslocatie (of andersom waar nodig / wenselijk):

Vrijwilligerswerk aangaan betekent:
- Kennismaking met de training en coachingslocatie Kracht en het verkennen van passende werkzaamheden en afspraken m.b.t. dagdelen waarop cliënt als deelemer komt.
- Consequenties schetsen van het niet nakomen van afspraken: grenzen aangeven m.b.t. legitimiteit uitval
- Dagritme opbouwen, deelname aan de nieuwe situatie en dus aangaan van nieuwe contacten bevorderen, verhoudingen tussen deelnemers en trainers, coaches en begeleiding (sturing en begeleiding worden op maat aangeboden) als basis voor de samenwerkingsstructuur duidelijk maken, zelfredzaamheid bevorderen door te werken aan zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk werken, leren en ontwikkelen.
- Sociale vaardigheden worden aangesproken, bespreekbaar gemaakt waar nodig en eventueel getraind / geoefend waar nodig (zie aanbod vaardigheidstrainingen).
- Verantwoordelijkheid leren aangaan, dragen en hierdoor het vergroten van eigen initiatief en zelfstandigheid m.b.t taken en dagdelen uitbreiden.
- Mate van flexibiliteit in kaart brengen


Aanbod participatieactiviteiten

 

• Vaardigheidstrainingen:
- Leren solliciteren en presenteren: gericht op reguliere deelname aan de arbeidsmarkt waar mogelijk
- Passende vacatures zoeken, op zoek naar werkervaringsplekken, profileren van de binnen de training en coachingstak i.s.m. de psychologenpraktijk opgedane ervaringen als positieve impuls naar de buitenwereld: actief en betrokken nieuwe mogelijkheden verkennen en aangaan waar mogelijk
- Trainen werknemersvaardigheden (overlap met doelen die ook binnen het vrijwilligerswerk al worden gesteld).
- Sociale vaardigheden / leren communiceren / assertiviteit: bij voldoende participatie zal dit in groepsverband plaatsvinden

• Psychische ondersteuning:

- Sociaal-emotionele belemmeringen aanpakken zoals faalangst, onzekerheid, gebrekkig zelfvertrouwen
- Psycho-educatie: zelfinzicht bevorderen. Waar staat welk probleem (stoornis, beperking etc) voor en hoe haal je het maximale uit jezelf zonder jezelf te overvragen, maar ook zonder te vervallen in een slachtofferrol waarbij beperkingen als excuus gaan werken voor bijvoorbeeld uitval of verminderde deelname.
- Betrekken eigen netwerk van cliënten waar mogelijk door inzicht te bieden in gezamenlijke doelen, wijze van deelname. Jaarlijks een ontmoetingsdag realiseren waarin betrokkenen kunnen komen kijken. 

- Enneagramtrainingen mbt persoonlijkheidsverdieping

- Mindfulness

• Praktische ondersteuning:
- Zelfverzorging, algehele gezondheid en voeding / beweging
- Alledaagse vaardigheden bevorderen: koken, verantwoord met je budget omgaan, verdeling van tijd: deelname aan sociaal activeren, vrije tijd, huidhouding, verantwoording leren nemen voor praktische zaken die grip geven op het eigen leven


Introductie ochtend:

- Kennismaking met onze praktijkondersteuners, stagiare, trainers en coaches: Marcella Raaijmakers, Nicolette Beemster, Marlies Jansen, Sandra de Pina en Heidi Evers. 

- Doornemen huisregels / huishoudelijke mededelingen

- Aanbod bespreken en passend invullen: maatwerk

- Concrete afspraken worden nader vastgelegd: dagen en invulling

- Datum evaluatie bepalen

Naast dit eigen project bestaat er vanuit onze praktijk contact met diverse netwerkpartners in de regio t.b.v. sociaal maatschappelijke deelname en dus een breder aanbod van mogelijke vrijwilligersplekken wanneer cliënten geen aansluiting vinden binnen dit project en dus bij ons binnen Kracht. Het sociale netwerk bestaat o.a. uit:

- Contour De Twern
- Zorgbelang Brabant
- De Poorten (Hasseltstraat)
- Voedselbank
- La Poubelle

Uiteraard wordt continu gezocht naar uitbreidingen op dit punt afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van onze cliënten.

button

button_top5

Netwerk partners

www.hanstimmermans.nl